ححدود ۴۰۰۰سال پیش اقوام آریایی از شمال کشور وارد سرزمین پارس شدند. وبه سه قوم ماد،پارت وپارس تقسیم شدند. دیااکو به دلیل خوش رفتاری توانست اولین پادشاه ماد ها شود .

اما حاکم قوم پارس کوروش کبیر پسر کمبوجیه و نوه آژیدهاک با شکست مادها حکومت هخامنشیان را تاسیس نمود.

بزرگترین پادشاه هخامنشی داریوش بزرگ فرزند کوروش کبیر است.که در زمان پارشاهی وی ایران پیشرفت زیادی در زمینه های مختلف کرد.

آخرین پادشاه هخامنشی آریو برزن بود.در زمان وی اسکندر مقدونی پسر فلیپ به قدرت رسید ،وی تحت تعلیم ارشمیدوس بود.

مقدونی نامه ای به آریوبرزن فرستاد و به وی گفت :تو برای ثروت می جنگی اما من برای شرافتم.

اما آریو برزن در پاسخ نامه وی گفت:هردو برای نداشته هایمان می جنگیم.

اما سلسله هخامنشیان توسط مقدونی ازبین رفت.