آیاتابه حال به برگ های یک درخب دقت کرده اید. همه در باره تولید اکسیژن درختان میدانند ،پس نیازی به توضیح در باره این موضوع نداریم . امادرخت از بافت های بسیار زیادی تشکیل شده؛ یکی از این بافت ها آوند یا رگ برگ می گویند.آوند در تمامی گیاهان وجد دارد. 

بافت دیگر بافت درونی تنه درخت است، که پس از چند سال از گذشت زندگی درخت خود به طور کلی پدید می آید.

درختان قادر به شنیدن صدا هایی هستند که ما نمی توانیم آن را بشنویم.

حیات موجودات به همین درختان بستگی دارد،پس چطور است به حفظ درختان بیش تر اهمیت دهیم.طبیعت