به نام خداوند جان و خرد.                 کزین برتر انیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای.                 خداوند روزی ده رهنمای 

خداوند کیوان و گردان سپهر.             فروزنده ماه و ناهید و مهر

زنام و نشان و گمان برتر است.              نگارنده برشده پیکر است

به بینندگان آفریننده را                        نبینی مر نجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه.                    که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هرچه زین گوهران بگزرد.              نیابد بدو راه جان و خرد

ستودن نداند کز او را چو هست.                 میان بندگیرابباید بست