آتشفشان کالبوکو در جنوب شیلی در فاصله چند ساعت دو بار فوران کرد و خاکستر و مواد مذابش را تا کیلومتر‌ها به آسمان فرستاد. در پی این فوران، مقامات تا شعاع ۲۰ کیلومتری منطقه را تخلیه و وضعیت قرمز اعلام کردند. کالبوکو با ارتفاع ۲۰۰۳ متری در جنوب شیلی از چهار دهه گذشته تاکنون بدون فعالیت بوده و در این بازه زمانی هیچ‌گونه افزایش فعالیتی از آن گزارش نشده تا اینکه روز چهارشنبه ۲۲ آوریل یا دوم اردیبهشت به‌طور ناگهانی شروع به پرتاب خاکستر تا شعاع ۲۰ کیلومتری خود کرد.