دریاچه «مورین» در پارک ملی «مای بافن» در آلبرتای کانادا در اوایل بهار کم‌کم پر از آب می‌شود و تا اوایل خردادماه به حداکثر ظرفیت‌اش می‌رسد. این دریاچه که منبع تغذیه آن آب‌های جاری‌شده از یخچال‌های کوهستانی است،  در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار داشته و سطح‌اش به نیم کیلومترمربع می‌رسد. برای رسیدن به این پارک ملی هیچ مسیر ماشین رویی وجود ندارد و تنها با پای پیاده می‌توان به آن رسید.