خوشه ستاره‌ای ان‌جی‌سی 3603 مجموعه‌ای از هزاران ستاره جوان است که گرداگرد آنها را ابرهای گردوغبار و گاز میان‌ستاره‌ای فرا گرفته‌است. این خوشه ستاره‌ای، 20هزار سال‌نوری از زمین فاصله دارد و در صورت‌فلکی شاه‌تخته، در فاصله ظاهری نه چندان دوری از ستاره سهیل واقع شده‌است. این تصویر را به‌تازگی تلسکوپ فضایی هابل گرفته‌است و به دانشمندان در فهم چگونگی شکل‌گیری ستارگان بسیار سنگینی که چندده برابر خورشید جرم دارند، کمک می‌کند.