برف؛ همان آب یخ‌زده است و یخ همانطور که می‌دانیم رنگی ندارد. بنابراین برف باید بی‌رنگ باشد، نه سفید. اگر برف سفید است دلیلش این است که هر دانه برف از تعداد بسیار زیادی بلورهای یخ تشکیل می‌شود. این بلورها سطوح بسیاری دارند و آنچه باعث می‌شود برف سفید به نظر برسد، بازتاب نور از تمام این سطوح است. هنگامی که مقدار زیادی برف انباشته شده باشد و از روی هر وجه هر دانه برف، بخشی از نور منعکس شود، این نور به نقاط اطراف بازتاب یافته و دوباره برمی‌گردد. از آنجا که همه رنگ‌ها تقریبا به میزان مساوی پراکنده هستند، انبوه برف سفیدرنگ به نظر می‌رسد. بلورهایی که در کنار هم قرار می گیرند و تشکیل دانه برف می‌دهند، همیشه آرایش خاصی به خود می‌گیرند. این بلورها یا به شکل ستاره‌های شش‌پر هستند یا به شکل صفحات نازکی شبیه یک شش ضلعی. هر یک از با‌‌ل‌های ستاره شش‌پر، دقیقا شبیه بقیه است.

برف